Kwaliteit

Nu Niet Zwanger werkt vanuit de reproductieve rechten en mensenrechten waarin vrouwen en mannen het recht hebben om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen. Het zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid van een ieder staat hierbij voorop. Mensen hebben daarnaast recht op toegang tot informatie, educatie en middelen.

Professionals krijgen scholing en (praktische) ondersteuning vanuit het programma. De methodiek en scholingen zijn in samenwerking met Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers ontwikkeld. De professional investeert in de persoonlijke relatie, sluit aan bij de leefwereld van de cliënt zodat duidelijk wordt of er een kinderwens is en hoe gedacht wordt over anticonceptie. Vanuit de relatie wordt maatwerk geboden.

Intervisie is een belangrijk instrument in het bewaken van de kwaliteit. Aandachtsfunctionarissen zijn verplicht om regionaal intervisie te volgen. Onder leiding van de inhoudelijk coördinator bespreken aandachtsfunctionarissen volgens een structuur situaties waar zij bij de uitvoering van hun taken tegenaan lopen. Op die manier wordt getoetst of er steeds vanuit de methodiek van Nu Niet Zwanger wordt gewerkt.

Het motto van Nu Niet Zwanger luidt: regulier waar regulier kan. Zorg wordt zoveel mogelijk via de reguliere weg geboden. Via de eigen hulpverlener; de reguliere huisarts, verloskundige of gynaecoloog en betaalt vanuit eigen middelen. Als drempels op deze reguliere weg de wensen van de cliënt in de weg staan, wordt gekeken hoe daarmee omgegaan kan worden. Altijd binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Het landelijk team Nu Niet Zwanger zet zich samen met de Regiegroep en Raad van Advies zo goed mogelijk in om de kwaliteit te bewaken. Belangrijke elementen van kwaliteitsbewaking zijn o.a. de (kern)documenten NNZ, de inzet van kwartiermakers bij de start van een programma en methodiekbewaking vanuit het landelijk team middels onder meer monitoring, verplichte scholing, training en intervisie.

“Alleen als een professional van de bijzondere omstandigheden en emoties op de hoogte is, kan daarop worden aangesloten in de counseling. Het vergt tijd om deze dieperliggende barrières te achterhalen. Vertrouwen en een open communicatie zijn cruciaal”